ประวัติความเป็นมา พระธรรมดิลก (จันทร์ กุสโล)

พระธรรมดิลก (จันทร์ กุสโล) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

” สักวา แดนดิน ถิ่นสงบ จะค้นพบ แดนใด สุดใฝ่หา
พื้นพิภพ ทั่วทั้ง ฝั่งคงคา บนเวหา สรวงสวรรค์ ชั้นพรหมินทร์
แดนสงบ อยู่ที่ใจ ใช่ที่อื่น ใจชุ่มชื่น ด้วยความดี ใจมีศีล
ใจสงบ พบความสุข ทั่วบริเวณ ถิ่นสงบ พบได้ ที่ใจเอย “

นามเดิม จันทร์ แสงทอง เกิด 26 พฤศจิกายน 2460 สถานที่เกิด อ.ป่าซาง จ.ลำพูน อุปสมบท บวชในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตอนวันที่ 6 กรกฎาคม 2480 โดยมี พระพุทธิโสภณ (แหวว) เป็นพระอุปัชฌาย์ สมณศักดิ์ พระธรรมดิลก

หลวงปู่เข้าสู่เพศบรรพชิตโดยบวชเป็นเณรเมื่ออายุ 15 ปีในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ท่านสอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค ในปีพุทธศักราช 2483 ท่านสนใจในการพัฒนาชนบท แล้วก็การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยได้อุทิศตนเพื่องานดังที่กล่าวมาแล้วอย่างไม่ย่อท้อ กระทั่งสามารถสร้างผลงานด้านการพัฒนาชนบท แล้วก็การเรียนกระทั่งเป็นที่ สารภาพโดยธรรมดา ดังเช่น – ร่วมกับมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ก่อตั้งมหาวิทยาลัยพระสงฆ์ในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตั้งชื่อว่า ที่ประชุมการเรียน มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา – ก่อตั้งมูลนิธิเมตตาศึกษา และก็สถานที่เรียนเมตตาเรียนรู้ในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เพื่อช่วยเหลือให้เด็กยากจนได้มี ช่องทางเล่าเรียนแบบให้เปล่าทั้งยังด้านทุนเพื่อการศึกษา ผู้เลี้ยงดู ที่อยู่อาศัย อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ – ก่อตั้งมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท เพื่อให้โอกาสให้ราษฎรในต่างจังหวัดที่ด้อยการศึกษาเล่าเรียนได้รับการพัฒนาถึงระดับ ที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเอง แล้วก็ชุมชนได้ อีกทั้งด้านอาชีพทางการเกษตร รวมทั้งงานหัตถกรรมแคว้น โดยมีแนวความคิดสำหรับการ ปรับปรุงที่ว่า “เศรษฐกิจ จิตใจ จำเป็นต้องปรับแก้พร้อม” ผลงานมากมายที่หลวงปู่ท่านได้สร้างไว้ล้วนได้ผลสำเร็จงานที่มีประโยชน์ต่อสังคม แล้วก็ชาติเป็นอย่างมาก จนถึงท่านได้รับรางวัลชมเชยเกียรติยศจากหน่วยงาน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆมากมายก่ายกอง อย่างเช่น

– พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่รางวัล “มหิดลวรานุสรณ์” แก่สภาสังคม สงเคราะห์แห่งประเทศไทย เพื่อถวายแก่หลวงปู่ ผู้บำเพ็ญผลดีต่อสามัญชน สังคม แล้วก็ประเทศ

– ได้รับการถวายรางวัลศิลปินแห่งชาติ ทางด้านวัฒนธรรมดีเด่น สาขาภูมิปัญญาชาวบ้าน ประจำปี 2538

ถือได้ว่าหลวงปู่เป็นพระเถระรูปสำคัญของล้านนาไทยที่บำเพ็ญศาสนกิจตลอดเวลาที่เพศบรรพชิต โดย ให้การเรียน การเปิดเผยแพร่ศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวพุทธโดยตลอด ความดีของท่านได้รับการประกาศเกียรติเป็นที่ยอมรับโดยทั่วถึง ควรจะแก่การเคารพบูชายิ่ง…

Read more
 

ประวัติความเป็นมา ครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย

ครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

“พาลภายนอกย่อมเห็นด้วยตา พาลภายในมองไม่เห็นด้วยตา หากไม่คบค้าสมาคมบัณฑิต นักปราชญ์แล้วที่ไหนจะล่วงรู้ได้ การคบ บัณฑิตนักปราชญ์ คือ หมั่นฟังธรรมคำอบรมสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เพื่อรู้ทันระรานข้างใน สามัญชนทั้งหลายพากันเชื่อว่า นามรูป เป็นตัวตน ก็เลยตกอยู่ในอำนาจของมัน ก็เลยบันดาลให้เป็นพาล ”

นามเดิม อินตาเฟือน เกิด 11 มิ.ย. 2420 สถานที่กำเนิด บ้านปาง อำเภอหลบ จังหวัดลำพูน อุปสมบท อุปสมบทในวัดบ้านโฮ่งหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เมื่อพุทธศักราช 2441 โดยมีครูบาสมณะ เป็นพระอุปัชฌาย

ครูบาเจ้าบวชเป็นเณรเมื่ออายุ 18 ปี และก็บวชเมื่ออายุได้ 21 ปี ได้รับฉายาว่า “สิริวิชโยภิกขุ” เมื่อบรรพชาแล้วได้ศึกษาเล่าเรียนกัมมัฏฐานกับครูบาอุปละ วัดดอยแต อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จริยวัตรอันครัดเคร่งของอาจารย์บา ทำให้มีการเกิดแรงศรัทธาแก่เหล่าชาวพุทธ กระทั่งรวบรวมเหล่าพุทธศาสนิกชนทำการสร้างทางเดินขึ้นดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นผลเสร็จ โดยเริ่มสร้างช่วงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2477 รวมทั้งสร้างเสร็จตอนวันที่ 30 เม.ย. 2478 เว้นเสียแต่ สร้างทางขึ้นภูเขาสุเทพแล้ว ท่านยังได้จัดแจงสังคายนาพระไตรปิฎกฉบับลานนาไทย และการผลิต และก็บูรณวัด ต่างๆหลายวัด ท่านเป็นผู้ทรงศีล จนได้รับตั้งชื่อว่า ” พระครูบาศีลธรรมเจ้า” ท่านได้สร้างคุณประโยชน์ต่อศาสนา อย่างแท้จริง สมดังเป็น “นักบุญแห่งลานนา” ซึ่งควรค่าแก่การเชิดชู เคารพบูชายิ่ง…

Read more
 

ประวัติครูบาพรหมา พรหมจักโก

ครูบาพรหมา พรหมจักโก วัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ชีวิตของพวกเราทั้งหลายแหล่นั้นมันไหลไปตามกระแสแห่งความอยากหมายถึงกิเลส มันก็เลยดิ้นรน วุ่นวาย มีความทุกข์ทรมาน เนื่องจากว่าพวกเรา ไร้สติมากันกระแสแห่งกิเลสหมายถึงความต้องการ พวกเรามาปฏิบัติ วิปัสสนากัมมัฏฐานจุดหมายก็เพื่อชำระจิตใจของพวกเรา ให้บริสุทธิ์ ให้สะอาด หรือมาปิดกั้นเสีย ซึ่งกระแสแห่งกิเลส คือ ความต้องการ จึงควรปลูกสติ สร้างสติขึ้นให้เก่ง ก็เลยจะสามารถปิดกั้นเสีย ซึ่งกระแสที่กิเลสได้
นามเดิม พรหมา พิมสาร เกิด 30 สิงหาคม 2441 สถานที่เกิด บ้านป่าแพ่ง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน บวช อุปสมบทในวัดป่าเหียง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ช่วงวันที่ 16 มกราคม 2461 สมณศักดิ์ พระสุพรหมยานเถร มรณภาพ 17 สิงหาคม 2527 อายุ 87 ปี 67 ปี

ครูบาเจ้าบวชเป็นเณรเมื่ออายุ 15 ปี และก็บวชเมื่ออายุได้ 20 ปี จนกระทั่งปีที่ 4 ท่านได้เริ่ม ไปสู่วิถีที่การปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง ท่านได้ออกธุดงค์ไปตามป่าเขาต่างๆทั้งยังเขตประเทศไทย พม่า และก็ลาว จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2491 ท่านก็เลยได้มาจำพรรษา ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า แล้วก็ได้ปรับปรุงวัดจนกระทั่งมีชื่อเป็นศาสนสถาน ที่มีความสำคัญทางศาสนาแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน

และก็ด้วยการสั่งสมบุญบารมี ความดีของท่านนี้เองทำให้ ท่านได้รับความเคารพศรัทธาจากพุทธบริษัทโดยปกติ ถึงแม้ท่านจะผู้มีลาภสักการะมากมาย แต่ว่าก็มิได้สะสมถือไว้เป็นสมบัติ ส่วนตนแม้แต่น้อย ในทางตรงกันข้ามกลับได้มอบสมบัติพวกนั้น เพื่อใช้ในสาธารณกุศลทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น ก็เลยสมควรจะจดจำ รำลึกถึงความดีของท่าน แล้วก็ถือปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีสืบไป…

Read more
 

ตำนานวัตถุมงคล พระปางเปิดโลก รุ่น เปิดโชค วาสนา บารมี

พระปางเปิดโลก รุ่น เปิดโชค วาสนา บารมี

พระปางเปิดโลก ความเชื่อ คนที่ห้อยบูชาพระปาง เปิดโลกนี้มีพุทธคุณในเรื่องการ “เปิดทางสว่าง” ทำให้การดำเนินชีวิตไปสู่ความดีงาม เปิดทางที่การรับ โชคลาภ วาสนา บารมี ทั้งคุ้มครองป้องกัน

ภัยและก็ดูแลคนหมู่มาก มีเมตตามหานิยมทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรนอกจากจะเป็นมงคลต่อตัวเองและก็ครอบครัวแล้ว ยังเป็นโชคลาภที่ประเสริฐยิ่ง ท่านที่ทำมาค้าขายจะประสพกับความเจริญรุ่งเรือง ซื้อง่ายขายคล่อง ประสพกับความสุขความเจริญ สำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนา อุดมด้วยทรัพย์ยิ่งนักแลฯ
ด้านหน้า พระปางเปิดโลก ด้านหลังยันต์เปิดโลกครอบจักรวาล คำว่าเปิดโลก แปลว่า ใช้ได้ ๑๐๘ อย่าง รวมไว้ทุกสิ่งอย่างแล้ว โดยเฉพาะท่านใดที่ดวงไม่ดี ชะตาชีวิตไม่ราบรื่น ธุรกิจการงานติดขัด ภัยพิบัติบังเกิด อยู่ในสถานที่อันตราย ยันต์นี้จะเปิดของคว่ำให้หงาย โชคร้ายจะแปลงเป็นดี มีสิ่งใดปิดบังซ่อนเร้นทับถมจะเปิดออกมา บุญกุศลโชคลาภที่ขัดข้องข้องคา จะย่นเวลามาให้พวกเรา แล้วก็อื่นๆสารพัด โหลดยันต์นี้ไปติดฝาบ้าน หน้าบ้าน ร้านรวง ย่อลงมาเคลือบบัตรตัดติดกระเป๋าสตางค์ จักมีสตางค์เข้ามาไม่ขาดสาย ไม่รวย แต่ไม่เลวร้าย ที่ดีอยู่แล้วจะยิ่งขึ้นไป ฐานะดีมีสกุลรุนชาติใหญ่โตเพียงใด อย่าได้ประมาท ยันต์เปิดโลก พุทธคุณยันต์เปิดโลกจะนำพาชีวิตและครอบครัวไปในทางที่ดีไปในทางที่สว่างไสวครอบครัวและชะตาชีวิตที่ร้ายร้ายก็จะกลับกลายเป็นดีทันตาเห็น…

Read more
 

ตำนานพระเครื่อง เหรียญหลวงปู่แผ้ว รุ่นปราบไพรี

เหรียญหลวงปู่แผ้ว รุ่นปราบไพรี

เหรียญหลวงปู่แผ้ว รุ่นปราบไพรี เป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ มีหูห่วง ด้านหน้าเหรียญ ขอบเหรียญเป็นลายจุดไข่ปลา ตรงกลางเป็นรูปเหมือน หลวงปู่แผ้ว ครึ่งองค์หันหน้าตรง ขอบโค้งด้านบนซ้าย เขียนคำว่า “วัดรางหมัน ต.รางพิกุล” ขอบโค้งด้านบนขวา เขียนคำว่า “อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม” ใต้รูปเหมือนเป็นผ้าธง เขียนคำว่า “หลวงปู่แผ้ว ปวโร” มุมธงด้านซ้าย เขียนเลข “๒๕” มุมธงด้านขวา เขียนเลข “๕๔” ตรงผ้าสังฆาฏิ เขียนคำ “ปวโร” และอักขระยันต์

ด้านหลังเหรียญ ตรงกลางเป็นรูปหนุมานเชิญธง ด้านบน เขียนคำว่า “ปราบไพรี” ล้อมรอบอักขระยันต์ ด้านซ้ายรูปเหมือนหนุมาน ตอกโค้ดตัวเลข “๘๙”

ด้วยเจตนาการจัดสร้างที่บริสุทธิ์ และมีพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังเข้าร่วมพิธีปลุกเสก ทำให้เหรียญดังกล่าว มีพุทธคุณโดดเด่นรอบด้าน ผู้ที่มีเหรียญนี้ไว้ครอบครองต่างมีประสบการณ์อัศจรรย์มากมาย จัดเป็นเหรียญยอดนิยมอีกเหรียญหนึ่งที่บรรดานักนิยมสะสมพระเครื่องควรมีไว้ในครอบครอง…

Read more
 

ตำนานพระเครื่อง พระปิดตากนกข้าง หลวงปู่โต๊ะ ปี 2522

พระปิดตากนกข้าง หลวงปู่โต๊ะ ปี 2522

ตำนานพระเครื่อง พระปิดตากนกข้าง หลวงปู่โต๊ะ ปี 2522

ในระหว่างปลุกเสกอยู่ ได้เกิดไฟไหมขึ้นที่ โต๊ะบูชา  เนื่องจากทางวัดหล่อเทียนใช้เอง ใช้สายสิญจน์เป็นไส้เทียน ซึ่งไม่ค่อยดีนัก เวลาติดไฟ ไส้เทียนล้มลงมา ไฟก็เลยลุกไหม้ขึ้น เมื่อไฟลามมาถึงพระปิดตาฯ ที่หลวงปู่ปลุกเสกไว้แล้วนั้น ปรากฎว่าไฟได้มอดดับลงอย่างปาฏิหาริย์ สร้างความมหัศจรรย์ใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก พูดถึงถึงความศักดิ์สิทธิ์ไปกันต่างๆนาๆผู้นำไปใช้ต่างมีประสบการณ์ด้านแคล้วคลาด รวมทั้งเมตตามหานิยมเป็นที่ยอมรับ เนื้อผงเกสร สร้างเพียง 1,500 องค์ ( ข้อมูลจากหนังสือคุณประสิทธิ์ ปริชาน )

พระพุทธคุณของหลวงปู่โต๊ะ ที่เด่นกว่าพระเครื่องอื่นๆคือด้านเมตตาและโชคลาภ พระของท่านดีจริง หากไม่มีเรื่องของเสริมจากวัด และสร้างปลอมเสียเองจากคนในแวดวงของวัด จนเสียขบวนไปแล้วคงจะสูงค่าและน่าสะสมอีกมาก เพราะ หลวงปู่โต๊ะ ท่านมีสมาธิจิตแข็งมากและเป็นที่ยอมรับของหลายพระเกจิอาจารย์ว่า หลวงปู่โต๊ะ เก่งจริง ท่านได้รับการนับถือจากเจ้านายหลายพระองค์ ตลอดจนคนทุกชนชั้นจนถึงทุกวันนี้ พระปิดตาจัมโบ้ ดังมามากในด้านโชคลาภครับ เช่นเดียวกับรุ่นปลดหนี้…

Read more
 

ตำนานคาถา-อาคม คาถามหาเสน่ห์ เป็นที่รักใคร่ น่าหลงใหล ใช้ได้ผล หรือไม่

คาถามหาเสน่ห์ เป็นที่รักใคร่ น่าหลงใหล

คาถามหาเสน่ห์ อยู่ที่การกระทำของแต่ละบุคคลสำคัญที่สุด คาถามหาเสน่ห์ เป็นที่รักใคร่ แรงๆ ที่หลายคนต่างเสาะแสวงหามาเพื่อภาวนาให้คนรักกลับมา เพื่อ เสริมเสน่ห์ ให้ตนเองนั้นเป็นเหมือนสิ่งที่เสริมเพิ่มกำลังใจขึ้นมา เพราะบางคนขาดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความมั่นใจในตนเอง

  • จันโทอะภกันตะโร
    ปิติ ปิโย เทวะมนุสสานัง
    อิตภิโยปุริ โส
    มะ อะ อุ อุ มะ อะ อิสวาสุ อิกะวิติ

(คาถามหาเสน่ห์ ให้ภาวนาคาถามหาเสน่ห์นี้ ๓ จบก่อนออกไปพบคน คาถามหาเสน่ห์ จะทำให้คนที่ต้องไปพบเกิดความรักใคร่ มีเมตตาต่อเรา)พระคาถามหาเสน่ห์ คาถาเมตตามหาเสน่ห์…

Read more
 

ตำนานของขลัง ตะกรุดยันต์เกราะเพชร หนุนดวง เสริมบารมี การงาน การเงิน …มีไว้ไม่ตายโหง!

ตะกรุดยันต์เกราะเพชร เสริมบารมี การงาน การเงิน

เสริมบารมี การงาน การเงิน  ตะกรุดยันต์เกราะเพชร สามกษัตริย์ บารมี เมตตามหาเสน่ห์ ผู้ที่บูชาเป่ายันต์เกราะเพชรแล้วนั้น การจะรักษายันต์ให้อยู่กับตัว ผู้รับยันต์ต้องมีศีลห้าบริสุทธิ์ หรืออย่างน้อย ต้องมีศีล 2 ข้อ ในข้อที่ว่า “ห้ามดื่มเหล้า” และ “ศีลข้อ3” ตอนเช้าต้องสวดมนต์ไหว้พระ อาราธนาบุญบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมนาสัมพุทธเจ้ามาปกป้องคุ้มครอง ผู้บูชาคิดดี ทำดี เมื่อคิดดีทำดี ย่อมผ่านพ้นจากสิ่งเลวร้ายและภยันตรายทั้งปวง

ยันต์เกราะเพชรนี้ ตำราพระร่วง โดยตัดมาจากส่วนหนึ่งของธงมหาพิชัยสงคราม เป็นการนำเอาพุทธคุณบทต้นมาเขียนเป็น ตัวขอม อ่านตามขวางว่า

อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา
ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง
ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท
โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ
ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ
คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ
วา โธ โน อะ มะ มะ วา
อะ วิ สุ นุต สา นุส ติ…

Read more
 

ประวัติ-ตำนาน ประวัติพระนอน วัดขุนอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง

ประวัติพระนอน วัดขุนอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง

ประวัติพระนอน วัดขุนอินทประมูล  ซึ่งปัจจุบันเป็นวัดร้าง ตำบลอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง อยู่ห่างจากเมืองจังหวัดอ่างทองประมาณ 7 กม. องค์พระยาว 2 เส้น 5 วา ซึ่งนับเป็นพระนอนหรือพระพุทธไสยาสน์ที่ยาวเป็นอันดับที่สอง รองจากพระนอนจักรสีห์

จากตำนานกล่าวว่า ขุนอินทประมูล ได้ยักยอกทรัพย์หลวงมาสร้าง ครั้งถูกสอบถามว่าเอาเงินจากใหนมาสร้างพระ ขุนอินทประมูลก็ไม่ยินยอมบอกความเป็นจริง ก็เลยถูกลงโทษจนตาย อาจจะมีความชื่อที่ว่า ถ้าเกิดบอกแหล่งที่มาของเงินแล้ว ตนจะมิได้ บุญกุศล ตามที่ปราถนา

พระนอนวัดขุนอินทประมูล จากการสันนิฐานมีข้อคิดเห็นว่าได้สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระพักตรหันไปทางทิศเหนือ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก เมื่อมองตลอดทั้งองค์มีความสง่างามมาก พระพักตรงดงามได้สัดส่วน แสดงออกถึงความมีเมตตา

เดี๋ยวนี้ องค์พระนอนอยู่กลางแจ้งไม่มีวิหารคลุมอาทิเช่นพระนอนองค์อื่น เนื่องจากวิหารเดิมคงหักพังทลายไปนานแล้ว ดังจะมองเห็นได้จาก เสาพระวิหารที่ยังปรากฎอยู่รอบองค์พุทธรูป พระนอนวัดขุนอินทประมูล บริเวณองค์พระมีต้นไม้ขนาดใหญ่หลายต้นขึ้นอยู่โดยรอบ ทำให้มีความสงบเงียบสุขสบาย เหมาะแก่การไปนมัสการให้เกิดความสุข สงบ ตามธรรมชาติ ซึ่งแปลกออกไปจากบรรยากาศในพระวิหาร

ไม่พบว่ามีการนมัสการประจำปีองค์ พระนอนวัดขุนอินทประมูล อาจจะเนื่องจากอยู่ที่วัดร้างกลางทุ่งนา ไกลห่างจากชุมชนมากมาย…

Read more
 

ตำนานพระเหรียญ เหรียญหลวงปู่ทวด ปางธุดงค์เนื้ออัลปาก้า เสาร์5 จ.ปัตตานี

เหรียญหลวงปู่ทวด ปางธุดงค์เนื้ออัลปาก้า เสาร์ห้า จ.ปัตตานี

เหรียญหลวงปู่ทวด ปางธุดงค์เนื้ออัลปาก้า เสาร์ห้า 23 มี.ค.ปี2539 พระเครื่องในยุคที่ทัน พระอาจารย์นอง มีมากมายหลายรุ่น ท่านที่เคารพศรัทธาหลวงพ่อทวด ลองเสาะหามาบูชาของดีราคาไม่แพงครับ อาจารย์นอง วัดทรายขาว สมัยที่ท่านพระอาจารย์นองยังมีชีวิตอยู่…

Read more